Scholars

 

 Imam Amin  Shayk Abdu Latif Sano  Shayk Adil Mako

 

 

 Shayk Nafiou Salaou  Shaykh Khidr Nassam  Shaykh Mutawakil Zakariya
Shaykha Khalissa Afoda